WEB INFORMATIVA...

Us enviem informació sobre el que són les pràctiques d'èxit tal i com apareixen recollides a la pàgina sobre Projectes de Comunitats d'Aprenentatge del Departament d'Ensenyament. Ja sabem que hi ha molta lletra, però aquest és un bon resum i està força ben explicat. Si voleu més informació cliqueu a l'enllaç.

L'aprenentatge dialògic és el marc del que parteixen les actuacions d'èxit en les comunitats d'aprenentatge. Des d'aquesta perspectiva, basada en una concepció comunicativa, s'entén que les persones aprenem a partir de les interaccions amb d'altres persones. Per aprendre necessitem un gran nombre d'interaccions diverses, establertes mitjançant un diàleg basat en una relació d'igualtat i no de poder, el que significa que tots i totes tenim coneixement per aportar, reconeixent d'aquesta manera la intel·ligència cultural en totes les persones.

 Els grups interactius són una forma de concretar l'aprenentatge dialògic a l'aula amb l'objectiu de no segregar mai i no realitzar cap tipus d'itinerari ni adaptació curricular fora de l'aula. Per això, entren a ajudar al professor o professora diverses persones adultes (altres professionals, voluntariat, familiars, etc.) per accelerar l'aprenentatge de l'alumnat i potenciar la solidaritat. Totes les persones que formen part de l'entorn de l'alumne l'influencien en el seu aprenentatge tant a casa, com a l'escola, participant com a voluntari/a i en les comissions mixtes de treball. Aquestes persones, en els grups interactius, aporten la seva diversitat de coneixements i experiències mentre fomenten l'aprenentatge entre iguals. Amb tot, s'aconsegueixen en una mateixa dinàmica tant l'acceleració dels aprenentatges instrumentals com el foment de la solidaritat.

 El voluntariat és una part molt important dintre del projecte de les Comunitats. Per millorar l'aprenentatge dels nens i les nenes s'han d'anar augmentant tant el nombre d'interaccions que viuen, com la seva qualitat en un pla de diàleg igualitari. El voluntariat són persones de la comunitat (familiars, exalumnes, persones del barri, estudiants en pràctiques...) que amb la seva participació i compromís en el dia a dia de l'escola, tant per la seva participació en diferents activitats de l'escola i de la comunitat, com per la seva incorporació a l'aula per realitzar grups interactius, augmenten aquest nombre d'interaccions que viuen els alumnes.

 Ampliar el  temps d'aprenentatge més enllà de l'horari extraescolar, ajuda als alumnes que presenten més dificultats per diversos motius casuístics. Es tracta d'evitar separar-los dins de l'horari lectiu amb activitats tipificades per l'alumnat que no segueix el ritme, oferint-los les mateixes oportunitats que a la resta i altres espais extraescolars que els ajudin a accelerar l'aprenentatge. En aquests espais, la participació d'altres referents adults també afavoreix les possibilitats d'aprendre, ja que incrementa el nombre i la qualitat de les interaccions de l'alumnat. Alguns dels exemples més coneguts són les Biblioteques tutoritzades.

Quan sorgeix el conflicte és difícil determinar quin ha estat el seu origen i resoldre'l no sempre és fàcil. Les comunitats d'aprenentatge generen espais de diàleg on les persones implicades poden expresar-se i ser escoltades en posició d'igualtat. En aquests espais es pot recollir l'opinió de diferents membres de la comunitat sobre quin ha estat el seu origen o quines són les causes. Les diferents habilitats i capacitats de resolució dels membres de la comunitat ajudaran a mantenir un diàleg igualitari que permetrà arribar al consens entre totes les parts implicades. Un article per a la reflexió: "Prevención de conflictos en las comunidades de aprendizaje". Ramón Flecha García i Carmen García Yeste

 Les Comunitats d'Aprenentatge estan desenvolupant pràctiques de lectura dialògica a través d'activitats com les tertúlies literàries dialògiques, biblioteques tutoritzades o grups interactius, que estan accelerant l'aprenentatge de la lectura a la vegada que el doten de sentit. A les Comunitats d'Aprenentatge s'organitzen tertúlies literàries dialògiques per la formació del professorat, de l'alumnat i també; pels familiars i altres agents. A partir d'un text literari es llegeixen les pàgines acordades a casa i a la tertúlia es dialoga sobre el que s'ha llegit. El diàleg gira en torn als paràgrafs que les persones han triat prèviament per comentar, sobre les interpretacions, reflexions, etc. que cadascú fa. El criteri bàsic de selecció de textos és que sigui considerat un clàssic universal, ja que contribueixen millor a l'aprenentatge i facilita treballar a fons el tema dels valors i de la reflexió sobre els conflictes.

Les tertúlies literàries dialògiques neixen a les escoles de persones adultes i continuen desenvolupant-se en associacions de pares i mares, grups de dones o entitats culturals i educatives. Actualment, són una eina d'èxit en escoles i instituts.Es proposen unes lectures, clàssics de la literatura universal, entre totes i tots s'escull el llibre, el conte, l'assaig a llegir i es planifiquen les diferents sessions. A cada sessió els participants intervenen amb diferents aportacions, que fan reflexionar i faciliten la comprensió del capítol, així com, permeten un intercanvi cultural molt enriquidor. Una de les persones participants serà la moderadora que vetllarà perquè les intervencions i el diàleg siguin igualitaris. Els mitjans tecnològics permeten trencar fronteres i possibiliten compartir tertúlies amb centres educatius d'arreu del món. Un exemple d'organització el tenim a "Las tertulias dialógicas en el IES Karrantza".


Les Comunitats d'aprenentatge es caracteritzen per obrir les possibilitats formatives a les famílies. Aquesta formació incideix significativament en l'aprenentatge dels seus fills i filles. Són les famílies les que manifesten les seves inquietuts i en funció dels recursos es desenvolupa un o altre tipus de formació. El projecte Llegim el Món de l'escola Can Besora de Mollet del Vallès és un exemple d'aquesta formació. Neix d'una col·laboració entre el grup de recerca Fòrum Idea de l'Universitat Autònoma de Barcelona i l'escola. Actualment, és el centre qui promou el projecte. Amb una metodologia similar a la de la pràctica reflexiva, treballa de forma dialògica temes que permeten a les famílies ajudar els seus fills i filles en el procés d'aprenentatge.